ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 

Η ανώνυμη εταιρεία «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική», με έδρα στη Στενημάχου Τ.Κ. 59200, Νάουσα, νομίμως εκπροσωπούμενη, και με στοιχεία ΑΦΜ 094256030 και Δ.Ο.Υ. Βέρροιας, εφεξής επονομαζόμενη ως «η Εταιρεία» με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «MAGNET AE» με έδρα το Μαρούσι, οδός Λ. Κηφισίας αρ. 32, (από κοινού αναφερόμενες και ως «Οι Διοργανώτριες»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου με τίτλο «ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΙΞΗΣ». Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρούνται: Οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών Μπουτάρη και Υιός Οινοποιητική και MAGNET AE και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

 

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής των Instagram ή Facebook, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού.

 

1.3. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «Διοργανώτριες» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «εταιρείες» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

1.4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευση κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

 

2. Διάρκεια

 

2.1. Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 και λήγει την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022. Πιο συγκεκριμένα για τον κάθε διαγωνισμό:

Διαγωνισμός 12/07/2022. Ημερομηνία λήξης: Κυριακή 24/07/2022, ώρα: 23:59

 

2.2. Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές (σχόλιο στο post του διαγωνισμού και tag 2 φίλους) που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

Mε τη συμμετοχή τους αποδέχονται αυτόματα και τους όρους συμμετοχής οι οποίοι είναι αναρτημένοι στη σελίδα www.boutari.gr.

 

2.3. Oι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην στο σύνδεσμο ή σελίδα  https://www.instagram.com/boutariwines/

 

2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.

 

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό μία  από τις Διοργανώτριες και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

 

3. Συμμετοχή στην ενέργεια

 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με συμμετοχή στο λογαριασμό boutariwines στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να αφήσει σχόλιο σε συγκεκριμένο post της ενέργειας που θα αναρτηθεί στη σελίδα https://www.instagram.com/boutariwines/, την ημερομηνία 12/07/2022. Με κάθε σχόλιο του κάτω από το post της προωθητικής ενέργειας, ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ερώτηση που θα έχει αναρτηθεί στο post, να κάνει follow τη σελίδα @boutariwines και να κάνει tag 2 φίλους. Με την έγκαιρη συμμετοχή του, ο χρήστης αυτόματα αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού που είναι αναρτημένοι στο www.boutari.gr

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 1, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής των Instagram και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι των Instagram σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και τα σχόλια/σωστές απαντήσεις που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή ή προβάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα ή προσβάλουν την Εταιρεία. Άκυρες θα θεωρηθούν οι απαντήσεις/ σχόλια κάτω από σχόλια άλλων συμμετεχόντων. Οι «Εταιρείες» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

 

4. Δώρα

 

Τα συνολικά προσφερόμενα δώρα που θα προσφερθούν είναι:

Διαγωνισμός 12/07/2022. 5 (πέντε) συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν νικητές κατόπιν της κλήρωσης του διαγωνισμού θα κερδίσουν από 3 φιάλες ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΙΞΗΣ (1 φιάλη Ροζέ, 1 φιάλη Λευκό, 1 φιάλη Κόκκινο).

Tα δώρα που θα διατεθούν από τις Διοργανώτριες στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «εταιρειών» ή τρίτων οι Διοργανώτριες δύνανται και δικαιούνται να ΜΗΝ προσφέρουν το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των εταιρειών παύει να υφίσταται.

 

5. Ανάδειξη Νικητών

 

5.1. Διαγωνισμός 12/07/2022.

Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 μεταξύ των ωρών 13:00-16:00 χρησιμοποιώντας excel random formula κατόπιν συλλογής των usernames που έχουν ακολουθήσει τα βήματα σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

 

Οι νικητές θα αναρτηθούν με story στη σελίδα https://www.instagram.com/boutariwines/ και με προσωπικό μήνυμα στο inbox του Instagram.

 

5.2. Οι νικητές θα κληθούν να επικοινωνήσουν μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 11:00 με τις Διοργανώτριες με προσωπικό μήνυμα στο Ιnstagram και να δηλώσουν και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας τους. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής, οι οποίος θα έχει ενημερωθεί, δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως με την Διοργανώτρια ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί το/α προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους δώρο/α αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσει οριστικά το/α δώρο/α, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Διοργανώτριων μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή (ή επιλαχόντα) ,και οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν κατά την διακριτική τους ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, και θα απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.

 

5.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους

 

6. Παραλαβή Δώρων

 

 Όλα τα δώρα αποστέλλονται στους νικητές μέσω της Εταιρίας διανομής που συνεργάζεται η διοργανώτρια Εταιρία. Σχετικά με τα εστιατόρια οι νικητές θα επικοινωνήσουν με το κάθε εστιατόριο για την κράτησή τους.

 

7. Προσωπικά δεδομένα

 

H MAGNET για λογαριασμό της εταιρείας εταιρειών Μπουτάρη και Υιός Οινοποιητική θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία που θα της δώσετε μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram με κύριο μέλημα την ασφαλή επικοινωνία μαζί σας και αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

 

 

(α). Για την συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς

 

Εφόσον συμφωνήσετε με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους και λάβετε μέρος σε ένα από τους  διαγωνισμούς θα κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που θα μας δώσετε ώστε να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντων Διαγωνισμών είναι το όνομα του δημόσιου προφίλ σας στο Instagram.

 

(β). Για την κλήρωση του δώρου.

 

Εφόσον κληρωθείτε και δικαιούστε δώρο θα σας ζητηθεί να δώσετε μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του δώρου και την επικοινωνία μαζί σας. Τα στοιχεία αυτά θα είναι: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου και η ηλικία.

 

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

 

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Magnet που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντας υπηρεσίες για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας εμπορική επικοινωνία.

Η Διοργανώτρια ή/και οι συνεργάτες της δεν προτίθενται να διαβιβάσουν Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτη Χώρα εκτός ΕΟΧ.

 

 

Η Διοργανώτρια δεν σκοπεύει να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση του γεγονότος, δηλαδή την προβολή των Νικητών με οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο. Η μόνη δημοσίευση των νικητών θα γίνει για την ενημέρωση τους στη σελίδα boutariwines στο Instagram.

 

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα στοιχεία σας:

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η MAGNET θα επεξεργαστεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας μόνον τα δεδομένα των νικητών τα οποία θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού. Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν έως την λήξη του διαγωνισμού, την παράδοση του δώρου και για έως τριάντα (30) ημέρες από την παράδοσή του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού ορίου τα δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο και δεν θα τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας, εκτός εάν η Διοργανώτρια χρειάζεται να τα διατηρήσει περαιτέρω λόγω δικαστικής αντιδικίας.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Η Διοργανώτρια και η MAGNET διασφαλίζουν τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και φροντίζουν να σας διευκολύνουν για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στο info@boutari.gr.

 

Λοιπές διευκρινήσεις

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ίδιες. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν αποκλειστικά στον ιστότοπο /πλατφόρμα Instagram, όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορούν στις Διοργανώτριες Εταιρείες. Για την πολιτική απορρήτου του Instagram μπορείτε να πληροφορηθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://help.instagram.com/519522125107875, όπως και για την πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Εφόσον επιλέξετε τον ανωτέρω σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας παρέχεται η επιλογή «Ελληνικά».

 

8. Τροποποίηση Όρων

 

Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσουν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσουν τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας https://www.instagram.com/boutariwines/