Ενίσχυση της επιχείρησής μας με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).